3 days old
2017-11-162017-12-16

Norway - Stavanger, Ingeniør - Sement

Halliburton
Stavanger
Norway - Stavanger, Ingeniør - Sement

Norway - Stavanger, Ingeniør - Sement

Date: Nov 9, 2017

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Sement avdelingen i Halliburton ønsker å styrke teamet sitt, og har nå ledig stilling som Ingeniør ved kontoret i Tananger.

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er varierte. I det daglige har en kundekontakt, for å samle riktig informasjon til å kunne planlegge et jobbdesign. Et jobbesign skal normalt utføres «offshore» av et eget dedikert personnel. Planleggingen foregår sammen med et «team» fra kunde, interne avdelinger i Halliburton og/eller 3. part. Det kan også forekomme interne og eksterne prosjekter som planlegges og utføres «onshore». For ethvert prosjekt en er deltakende i, vil en ha teknisk og økonomisk oppfølging av kontrakter. Stilingen forutsetter også at en med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Planlegging av et jobbdesign inkluderer å innhente nødvendig informasjon, for videre å bruke interne og eksterne applikasjoner slik som for eksempel «forecast», kalkuleringsprogramvarer og rapporteringssystemer.

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter en Ingeniør innenfor et av disse fagområdene:
Kjemi, petroleum eller maskin  

Flytende norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Gode engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig

Gode datakunnskaper

Relevant erfaring og erfaring fra laboratoriet er en fordels

 

Personlige egenskaper:

I denne stillingen er det viktig å jobbe strategisk og målrettet. Med tidvis korte tidsfrister stilles det krav til at du er proaktiv og fleksibel.

Vår nye medarbeider er ansvarsbevisst og jobber hardt for å levere arbeid med høy kvalitet. Du bør ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner.

Du må være god på å lage og holde presentasjoner både på norsk og engelsk, og ha godekommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sement
100 % stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Ingrid Viste (+47) 905 39 697

Rekrutterer: Hanne Ødven (+47) 51 83 85 68

 

Søknadsfrist: 03.12.2017

 

 

English version:

 

Norway - Stavanger, Engineer - Cement

 

The cement department wishes to strengthen its team, and now has a vacancy as Engineer at Tananger Office.

 

Job description:

The work tasks are varied. In the daily, there is customer contact in order to gather right information to plan a job design. A job design will normally be performed offshore by a dedicated staff. The planning takes place with a team of customers, internal departments in Halliburton and / or 3rd party. There may also be internal and external projects planned and performed onshore. For any project you are participating in, you will have the technical and financial follow-up of contracts. The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

Planning a job design includes retrieving necessary information, to further use internal and external applications such as “forecast”, calculation software and reporting systems.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

We are looking for an Engineer within one of these areas:
Chemistry, petroleum or machine

Norwegian fluently spoken and written presentation skills

Good English oral and writing skills

Good computer skills

Related experience and experience in the laboratory is an advantage

 

Personal qualities:

In this position it is important to work strategically and purposefully. With time-limited deadlines, you are required to be proactive and flexible. Our new employee is responsible and works hard to deliver high quality work. You have the ability to take initiative and find solutions in new situations.
You must be good at making and presenting presentations both in Norwegian and English, and have good communication and collaboration skills.

 

Product Service Line:
Cement
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Ingrid Viste (+47) 905 39 697

Recruiter: Hanne Ødven (+47) 51 83 85 68

 

Deadline: 03.12.2017

Categories

  • Engineering

Halliburton

Share this job:

Norway - Stavanger, Ingeniør - Sement

Halliburton
Stavanger
Tweet Google+
Facebook Share
Email

Share this job

Norway - Stavanger, Ingeniør - Sement

Halliburton
Stavanger
Norway

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast