2 days old
2018-06-212018-07-21

Norway - Stavanger, Development Lead - Landmark

Halliburton
Norway - Stavanger, Development Lead - Landmark

Norway - Stavanger, Development Lead - Landmark

Date: Jun 4, 2018

Location: Tananger, 11, NO, 4065

 

 

Landmark, en Halliburton forretningsenhet, er den ledende teknologiløsnings-leverandøren av data, analyse, vitenskap, programvare og tjenester for lete- og produksjonsindustrien.
Landmarks innovative, integrerte teknologi og tjenester gir støtte til viktige beslutningspunkter i olje- og gass livssyklus, slik at E&P selskaper over hele verden kan redusere kostnadene, øke produksjonen, øke produktiviteten og lønnsomheten.

Vi leter etter den riktige kandidaten som ønsker å utvikle, oppnå, vokse og lede. Den rette kandidaten har god kunnskap og forståelse av gjeldende vitenskap og teknologi, oppnådd gjennom formell utdanning og arbeidserfaring.
Den rette kandidaten viser  kunnskap om eksisterende og kommende teknologi- og produktområder.

 

Arbeidsoppgaver:

Kundefokusert rolle som skal sikre oppmerksomhet, engasjement og støtte fra sentrale interessenter -  både internt og eksternt med kunder.
Kandidaten skal bygge sterke prosjektteam og opprettholde tydelig kommunikasjon om prosjektstatus i hele prosjektsfasen.
Administrere levering av flere komplekse samtidige utviklingsprosjekter fra design tenkning til ferdigstillelse.

Leder og sammarbeider tett med utviklingsteamet for å produsere nøyaktige leveringsestimater, og administrere overgangen fra analyse til design og leveranse.

Definer leveringsfaser av prosjektet inkludert aktiviteter, delaktiviteter og milepæler som sikrer at disse dokumenteres og brukes som grunnlag for prosjekthendelseslogg, problemstillinger og risikologg og eventuell senere rapportering.

Delta i og møter og gi oppdateringer om prosjektets fremgang.

Ansvar for å identifisere og sikre risikoer, problemer og forvalte dem tett.

Motivere alle interessenter til å levere i tide til de påkrevde kvalitetsstandardene.

Samarbeide tatt med relevante interne team for å sikre tilpasning og koordinering på tvers av operasjoner som en del av den sømløse implementeringen av eksisterende og nye systemer.

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Minimum bachelor  innen programutvikling er nødvendig.

Agile utviklingserfaring og evnen til å utvikle profesjonell programvare.

10+ års erfaring i relatert felt.

God kunnskap og erfaring innen AGILE / Scrum utviklingsmetodikk og rammeverk.

 

Programmeringsferdigheter:

 • Java, Python, .NET
 • TypeScript / JavaScript, Angular, HTML5, jQuery, Ajax, Bootstrap, Material,
 • Verktøy: Visual Studio Code, Git, Maven

 

 Innsikt og praktisk erfaring med server-side teknologier:

 • Databaser: Oracle, SQL Server, Postgres, Cassandra
 • Operativsystemer: Linux Windows Server
 • Programplattformer: JBoss / WildFly EAP, Azure, Amazon Web Services, Google Cloud
 • Nettverk: Arkitektur, protokoller
 • BPM: jBPM

 

Personlige egenskaper:

Kunne forstå og bidra til tekniske løsninger fra design til kodenivå.

Vær en lagspiller med gode kommunikasjonsevner.

Vær kreativ og innovativ problemløser - tenker konseptuelt og "ut av boksen".

Prestasjonsorientert - fokuserer på å levere resultater.

Sterke analytiske ferdigheter og evne til å lære raskt.

Evne til å kommunikasjon tydelig og forstå tekniske krav.

Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Landmark
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen:Brit Berg (+47) 906 34 026  / Kjell Nedrebø (+47) 908 92 735

Rekrutterer: Krisin F. Lenes (+47) 51 83 72 90

 

Søknadsfrist: 10 Juli  2018

 

 

 

 

English Version:

 

 

Landmark, a Halliburton business line, is the leading technology solutions provider of data and analytics, science, software, and services for the exploration and production industry. Landmark's innovative, integrated technology and services provide support for key decision points in the oil and gas life cycle, enabling energy companies around the world to lower costs, enhance production, and increase productivity and profitability.

We are looking for the right people — people who want to innovate, achieve, grow and lead. The successful candidate has good knowledge and understanding of applicable science and technology, gained through formal education and work experience. Demonstrates knowledge of existing and emerging technology and product areas.

 

Job description:

This is a highly customer focused role ensuring awareness, involvement and support from the key stakeholders both internally and with clients. Building strong project teams and maintaining robust communication on the project status throughout its life cycle. Managing the delivery of multiple complex simultaneous development projects from design thinking through to completion.

Working closely and directing the development team to produce accurate delivery estimates and manage the transition from analysis through to design and delivery.

Define delivery phases of the project including activities, sub-activities, and milestones ensuring these are documented and used as the basis for the project event log, issues and risk log and any subsequent reporting.

Participate in reviews and meetings and provide updates on project progress.

Take responsibility for ensuring that risks and issues are identified and managed closely and drive all stakeholders to deliver on time and to the required quality standards.

Work closely with relevant teams internally to ensure alignment and coordination across operations as part of the seamless implementation of existing and new systems.

 

We offer:
Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

Minimum of bachelor’s engineering degree required.

Agile development experience and demonstrated ability to develop professional software.

10+ years of experience in related field.

Fully aware of the AGILE/Scrum development methodology and framework providing regular and effective progress updates throughout the sprint cycles.

 

Programming skills:

 • Java, Python, .NET
 • TypeScript/JavaScript, Angular, HTML5, jQuery, Ajax, Bootstrap, Material
 • Tools:Visual Studio Code, Git, Maven

 

Insight and practical experience with server-side technologies:

 • Databases: Oracle, SQL Server, Postgres, Cassandra
 • Operating systems: Linux Windows Server
 • Application platforms: JBoss/WildFly EAP, Azure, Amazon Web services, Google cloud
 • Network: Architecture, protocols
 • BPM: jBPM

 

Personal qualities:

Capable of understanding and contributing to the technical solution from design through to code level.  

Be a team player with good communication skills.

Be creative and innovative problem solver - thinks conceptually and ‘out of the box.

Achievement-oriented – focuses on delivering results.

Strong analytical skills and ability to learn quickly.

Ability to concisely communicate and understand technical requirements.

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Landmark
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Brit Berg (+47) 906 34 026  / Kjell Nedrebø (+47) 908 92 735 

Recruiter: Krisin F. Lenes (+47) 51 83 72 90

 

Deadline: 10th of July 2018

 

 

Categories

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger, Development Lead - Landmark

Halliburton

Share this job

Norway - Stavanger, Development Lead - Landmark

Halliburton

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast