1 day old
2018-08-122018-09-11

Norway - Stavanger/Stjørdal, Technical Advisor - Cementing

Halliburton
Norway - Stavanger/Stjørdal, Technical Advisor - Cementing

Norway - Stavanger/Stjørdal, Technical Advisor - Cementing

Date: Aug 7, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Sement avdelingen i Halliburton ønsker å styrke sitt team, og har nå ledig stilling som Ingeniør ved kontorene i Tananger og Stjørdal.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende og inkluderer blant annet:
 

 • Daglig kundekontakt for design, planlegging og utførelse av sementoperasjoner
 • Designe og kjøre datasimuleringer for å modellere nedihulls væskestrømning, 3D væskefortrening, mekaniske egenskaper for sement og temperaturutvikling.
 • Samarbeid med andre avdelinger internt på land for å koordinere og optimalisere løsninger for effektive operasjoner
 • Daglig samhandling med offshore service-personell for koordinering av sementoperasjoner og planlegging i forhold til utstyr og logistikk.
 • Designe cement slurrier og spacer-væsker for optimale egenskaper gitt de aktuelle parametre og brønnforhold.
 • Lede nødvendig testing av sement og spacer i vårt væske-laboratorie basert på aktuelle parametre og simulerte forhold.
 • Utvikle sementprogram for kunde som inkluderer planleggingsdetaljer, antatte forutsetninger, resultater fra datasimuleringer, testresultater fra laboratoriet, riskoanalyser og prosedyrer.
 • Lage program med detaljerte isntruksjoner, prosedyrer og risikovurderinger for offshore personell.
 • Involveres i budjettering, kost-kontroll ved å lage kost-estimater internt og for kunde.
 • Post job evaluering med internt og ekstern etter-rapportering som inkluderer kontinuerlig forbedring.
 • Delta i prosjekter for utvikling av løsninger og ny teknologi skreddersydd for de utfordringer kunde møter i operasjon og utvikling.
 • Veilede mindre erfarne ingeniører for å sikre utvikling og kompetanse i avdelingen.
 • Samarbeide med forretningsutvikling og bidra med tekniske og operasjonelle løsninger og innspill i forbindelse med anbudsarbeid.
 • Ansvarlig for innføring av ny teknologi for å sikre kontinuerlig forbedring av leveranse til kunde.
 • Bidra i interne granskingninger i forbindelse med potensielle irregulariteter
 • Sikre at forbedring og læring fra tidligere operasjoner deles og iverksettes innad i Cement Team og bidra med skriving og publisering av suksesshistorier og andre industrielle publikasjoner
 • Bidra i utvikling av ny teknologi, patenter og design som kan lede til forbedret kvailtet på leveranser og løsninger for kunde.

   

Vi Tilbyr

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en Ingeniør innenfor et av disse fagområdene:
Kjemi, petroleum eller maskin
Flytende norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Gode datakunnskaper
Relevant erfaring og/eller erfaring fra laboratoriearbeid er en fordel

Personlige Egenskaper

I denne stillingen er det viktig å jobbe strategisk og målrettet. Med tidvis korte tidsfrister stilles det krav til at du er proaktiv og fleksibel.
Vår nye medarbeider er ansvarsbevisst og jobber hardt for å levere arbeid med høy kvalitet. Du bør ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner.
Du må være god på å lage og holde presentasjoner både på norsk og engelsk, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Arbeidssted
Tananger, Norge
Stjørdal, Norge

Product Service Line
Cementing
100 % stilling

Kontaktinformasjon
Ansvarlig for stillingen: Ingrid Viste (+47) 90 53 96 97 og Mette Waagen (+47) 41 23 41 96
Rekrutterer: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30

Søknadsfrist: 13.08.2018

 

 

English Version

The Cementing department in Halliburton  is strengthening it’s team, and has now an opening for Engineers at our offices in Tananger and Stjørdal.

Job Description
 

 • Daily interface with customer for design, planning and execution of cementing operations.
 • Design and run computer simulations to model downhole fluids hydraulics, 3D fluids behavior, stress analysis and temperature modelling.
 • Collaboration in onshore cross discipline teams in order to coordinate and optimize solutions for efficient operations.
 • Daily interface with offshore service personnel for coordination of cementing operations, planning of equipment and logistics.
 • Design cement slurries and spacer fluids tailored for optimum performance within given parameters and conditions.
 • Lead the necessary testing of cement slurries and spacers in our fluids laboratory based on given and simulated well conditions.
 • Develop cement programs including planning details, technical inputs, results from computer simulations, risk analyses, lab test results and operational procedures
 • Develop programs with detailed instructions for offshore personnel including procedures and risk analysis.
 • Involvement in budgeting and cost control by developing of cost estimates internally and for customer
 • Post job evaluation with internal and external reporting including continuous improvement.
 • Participation in projects for developing solutions and new technology tailored to address the customer's challenges.
 • Mentor junior members of the cementing team to ensure development and required competency
 • Collaborate with Business Development and provide technical and operational solutions for tenders and proposals
 • Effectively deliver technical presentations involving all aspects related to Cementing Services, including cement designs and casing equipment
 • Responsible of implementation of new technology to enhance performance for the customer's operations
 • Perform technical investigations of irregular jobs
 • Ensure improvement and lessons learned from previous jobs are implemented and learnings shared with the cementing team and advertises success by writing, publishing and presenting case histories and industry papers
 • Contribute to inventions, patents and new designs which lead to improved services to our customers


   

We Offer

Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environment

Qualifications

We are looking for an Engineer within one of these areas:
Chemistry, petroleum or machine
Norwegian fluently spoken and written presentation skills
Good English oral and writing skills
Good computer skills
Related experience and experience from laboratory work is an advantage

Personal Qualities

In this position it is important to work strategically and purposefully. With time-limited deadlines, you are required to be proactive and flexible. Our new employee is responsible and works hard to deliver high quality work. You have the ability to take initiative and find solutions in new situations.
You must be good at making and presenting presentations both in Norwegian and English, and have good communication and collaboration skills.
 

Product Service Line
Cementing
Full time

Contact Persons
Hiring Manager: Ingrid Viste (+47) 90 53 96 97 or Mette Waagen (+47) 41 23 41 96
Recruiter: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30


Deadline: 13.08.2018

Categories

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger/Stjørdal, Technical Advisor - Cementing

Halliburton

Share this job

Norway - Stavanger/Stjørdal, Technical Advisor - Cementing

Halliburton

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast